Privacyverklaring

Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura, gevestigd aan Daltonlaan 200 te Utrecht (praktijklocatie), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Correspondentie-adres:

Daltonlaan 200 te Utrecht, 06-82123576, www.ommayura.nl. Jenny F.T. Law is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura. Zij is te bereiken via info@ommayura.nl

Toelichting privacyverklaring:

Bij het verlenen van mijn diensten als natuurgeneeskundige bij Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Uw privacy en geheimhouding:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke en medische informatie die u mij verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik draag er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verkrijgen van persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens:

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

Voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, contactgegevens (zoals e-mail adres en telefoonnummers), geboortedatum, geslacht.

Doeleinden:

Ik verwerk de persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;

• Het bieden van persoonlijke natuurgeneeskundige behandeling(en);

• Een goede en efficiënte dienstverlening;

• Beheer van het cliëntenbestand;

• Het verrichten van administratieve handelingen;

• Verbeteren van de dienstverlening;

• Informeren over (wijzigingen van) mijn diensten;

• Financiële administratie;

• Facturering en zorgnota;

• Versturen van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;

• Het behandelen van geschillen

• Nakomen van wettelijke verplichtingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Verwerking van de persoonsgegevens:

Ik verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend voor het bijhouden van een cliëntendossier, de afhandeling van betalingen, het verzenden van mijn nieuwsbrief (als u een betaalrelatie heeft met Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura, of als u zich hiervoor heeft aangemeld), u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is, om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren, en voor wettelijke verplichtingen.

Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats;

• Uw geboortedatum;

• De datum van de behandeling;

• Omschrijving van de behandeling;

• De kosten van het consult.

Bewaartermijn:

Ik bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) wordt vereist 20 jaar bewaard.

Bewaartermijn van de administratie omtrent facturen is 7 jaar.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wanneer u zich uitschrijft voor mijn e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Verstrekking aan derden:

Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura verstrekt uw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ommayura.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging:

Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ommayura.nl.

Jenny F.T. Law is Functionaris Gegevensbescherming van Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura. Zij is te bereiken via bovenstaand e-mailadres.

Tot slot:

Natuurgeneeskundige Praktijk Om Mayura behoudt altijd het recht de privacyverklaring te wijzigen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.

Utrecht, februari 2024